Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling 5. marts 2022.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

     Jørgen Rex blev valgt til dirigent, Karen Rex til referent og Jan Højgård og Søren Rex til

     Stemmetællere.

     Jørgen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Beretning fra bestyrelsen.

     Anne Marie bød velkommen og fremlagde bestyrelsens beretning for 2021. Beretningen

     er vedlagt referatet. Beretning taget til efterretning.

3. Beretning fra projektgrupper.

     Jørgen fortalte, at vi på Skills Center vil lave et fag, der hedder ”Fra jord til bord” og

     derfor har påbegyndt bygning af køkken.

     Tilslutningen til Skills er god, og der er unge mennesker på venteliste til næste år.

     Beretning taget til efterretning.

4. Godkendelse af årsregnskab.

     Jytte fremlagde regnskab med forklaring til diverse poster. Regnskabet blev godkendt

     og kan ses på hjemmesiden.

5. Godkendelse af budget.

     Jytte fremlagde budget for 2022. Der var fra Jan Højgård forslag om, at beløbet til

     Rejseudgifter blev hævet til 10.000,- kr. Dette blev vedtaget. Budget blev godkendt og

     kan ses på hjemmesiden.

6. Fastlæggelse af sponsorbidrag inkl. Administrationsbidrag/kontingent

     0-12. klasse – uforandret 600,- kr pr. år.

     J. Kastrup Skills Center – uforandret 1100,- kr pr år.

     Støttemedlemmer – 300,- pr. år for par og firmaer og 200,- for enlige.

7. Indkomne forslag.

     Ingen.

8. Valg af formand – lige år.

     Anne Marie blev genvalgt.

9. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.

     På valg Jytte Ramsdal – modtager genvalg.

     På valg Karen Rex – modtager ikke genvalg.

     Jytte Ramsdal blev valgt og nyvalgt Søren Svane Strange Rex.

     Valgt som suppleanter – Hans Britorn og Kirsten Hegelund.

10. Valg af revisor og suppleant.

       Jensa Øregaard og Inge Støyer valgt.

       Jan Højgård valgt som suppleant.

11. Eventuelt.

       Anne Marie opfordrede til deltagelse i Gambiadag den 27. august.

       Ingrid vil gerne have hjælpere til Skivefestival 2.-3.-4.-5. juni.

      

 

Beretning 2021

Stor tak til alle jer, der har bidraget til, at 2021 på trods af fortsatte problemer med COVID 19 også blev et godt år for foreningen.

COVID 19

En af de udfordringer eller bekymringer om I vil, som coronaen har medført, er at det er relativ få sponsorer, der gennem de seneste 2 år har været i Gambia. Rigtig mange af familierne og vore samarbejdspartnere i Gambia, håber meget på at jeres/vore rejseaktiviteter igen normaliseres.

Bestyrelsen har dog som sædvanligt aflagt flere besøg dernede i 2021. Ligesom der i november måned var knap 20 sponsorer i Gambia.

Gambia har været og er fortsat relativ lidt berørt af selve sygdommen. (lige nu melses der f.eks. om 15 aktive tilfælde af Covid-19 i hele Gambia). Sygdommen bekymrer heller ikke gambianerne nævneværdig. Relativ få kender nogen, der har været syge af coronaen. Kun få Gambianer er og bliver vaccineret. Ikke mindst fordi der verserer mange historier om følgevirkninger af vaccinen. Det skal dog bemærkes at alle, der arbejder i turistindustrien, er vaccinerede.   (Tyskland har lige doneres godt 100.000 doser af Pfizer vaccinen til dem).

Følgevirkningerne på landets økonomi er til gengæld stor. Der er prisstigninger på stort set alt i Gambia. Det være sig samtlige fødevarer, byggematerialer osv. F.eks. er et brød lige steget fra 7 D til 10 D.

Rigtig mange har mistet deres arbejde på grund. Mange Gambianer har det herfor meget hårdt økonomisk. Hvilket nu også er at mærke hos familierne i Kembujeh.

Det var med stor glæde at vi i november kunne konstatere at turisterne så småt begyndte at vende tilbage til landet.

Sponsor børn

Alle foreningens børn og unge er som altid tjekket i oktober og november. I år lykkedes det at se stort set alle vore elever.

Der er udgået ca. 110 børn og unge 2021. Her er der tale om: unge der ikke består 9 klasse, og ikke ønsker at gå om eller at overgå til Skills center. Unge der er færdige i 12 klasse. Unge der har afsluttet deres uddannelse. Børn/unge der ikke længere ønsker at gå i skole. Børn der overgår til arabisk skole, og børn der fraflytter vores område.

Der er i 2021 lavet 115 nye sponsoraftaler.

Ved udgangen af 2021 har vi i alt 37 særaftaler inklusiv de unge, der betales via den særlige Fond.  

12 klasserne var først til deres afsluttende eksamen i november 2021, hvilket betød, de først fik deres eksamensresultater i starten af december måned. Vi er derfor endnu ikke færdige med af indgå særaftaler for/med de unge her ved udgangen af december 2021.

Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at de unge får arbejde efter endt uddannelse.

J. Kastrup Skills

I år afsluttede det 3 hold elever deres 3-årige uddannelse på J. Kastrup Skills Center. Der blev afhold graduation den 6. november med deltagelse af de fleste af de sponsorer, der var i Gambia. Et fint arrangement og en stor dag for de unge.

Der var ved udgangen af december optaget 59 elever til det nye hold 1. Der er påbegyndt en venteliste til 2023.

Der har de seneste 2 år været et stort fald i antallet af unge der søger ind på construction og welding. Det er derfor besluttet, at de tre årgange samlæses. Der arbejdes på at øge optaget til de to fag. Det er til dels også lykkedes i 2021 idet der er 16 håndværker elever på det nye hold.

I december måned er arbejdet med at opføre en ny bygning til et køkken / cafe påbegyndt. Planen er, at når byggeriet er afsluttet, skal der startes en ny linje på skolen = Fra jord til bord. En uddannelse, der skal indeholde såvel dyrkning som tilberedelse af lokale afgrøder, almindelig madlavning, servering med mere.

Det er i vid udstrækning skolens elever inkl. gamle elever og skolens lærer der forstår byggeriet.

I samarbejde med Ulla Krog og Soroptemisterne er der startet et forsøgsprojekt op med syning af hygiejnebind. Planen er, at skræddereleverne på Skills centeret skal sy hygiejnebind, som så udleveres i sæt til de piger på Kembujeh skolen, som har behov herfor. Projektet er startet med at pigerne på skills syr og afprøver modeller selv. Det er så planen, at vi i 2022 starter med at udleverer hygiejnebind på KLBS.

Køkkenhave

Den lille køkkenhave der blev startet på Skills centeret i 2020, har det første år givet et lille afkast på ca. 1000 kr. Der er i sommertiden dyrket jordnødder i haven.

Haven passes af de unge som en modydelse for en gratis uddannelse.

Fra skolens side er der ytret ønske om at udvide haveprojektet. Hvilket forventes at ske i starten af 2022.

Tandprojekt

Tandprojektet ligger fortsat i dvale på grund af coronaen, da det p.t. ikke har været muligt at få studerende til Gambia i 2021. Det er endnu ikke afklaret om vi kan få elever fra Tandlægehøjskolen til Gambia i 2022.

Børnene i Nursery børster fortsat tænder som aftalt.

Gambiadag

I 2021 blev der holdt Gambiadag på Kongens Hus Hede.

En dag med en fantastisk flot tur ud over heden.

En rigtig hyggelig dag – som takket være vores meget aktive sponsorer gav en indtægt på ca. 22.000 kr. som går til hjælp til byggeri på skills centeret.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at deltage i Gambiadagen den 27. august i år. Stedet er endnu ikke planlagt, men det vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Indtægter fra bl.a. Bankospil, salg af lodder og deltagelse i Skivefestival

Det var igen muligt at afholde bankospil i november måned. Tak til Ingrid Brammer og hjælperne som igen ydede en stor indsats og tjente 6.200 kr. til foreningen.

Der er igen i 2021 solgt lodder for diabetesforeningen i såvel foråret som i efteråret. Hvilket gav en indtægt på godt 14.000 kr.

Som noget nyt har foreningen i år været repræsenteret med hjælpere på Skive Festival, hvilket gav en indtægt på 14.000 kr. Også her var det Ingrid der var tovholder.

Frivillige håndværkere og unge volontører efterlyses

KSF/J. Kastrup Skills Center mangler nogle frivillige (selvbetalende) håndværkere og/eller fingersnilde mænd/kvinder, der har lyst til at rejse til Gambia og give en hånd med i vedligehold på skolen og evt. i forbindelse med kommende nybyggeri.

Hvis dette har din interesse, eller hvis du kender nogen, der kunne være interesseret, må du meget gerne kontakte enten Jørgen Rex eller Anne Marie Hegelund.

Bestyrelsesmøder

Der har i 2021 været afhold 4 bestyrelsesmøder – referaterne kan ses på hjemmesiden.

Donerede effekter

Også i 2021 har vi modtaget rigtig mange gode effekter til stor glæde for vor børn og deres familier i Gambia. Det være sig skoletasker, drikkedunke, nyt tøj og fodtøj, skriveredskaber, sportstasker med meget mere.

Vi har valgt at sende effekterne med en container mod betaling. Hvilket også betyder, at vi er meget kvalitetsbevidste over hvilke effekter vi takker ja til.

(Jeg har lige i går fået tilbudt en del bærbare pc-ere, og takket ja hertil. Hvis vi får dem, vil de blive brugt i undervisningen på Skills centeret og udleveret til de unge, der går i gang med en uddannelse efter 12 klasse).

 En stor tak til alle vore medlemmer og donorer for donationer - store som små og al anden støtte. Al hjælp gør en forskel – sammen kan vi gøre en stor forskel.

 

Budget 2022      
       
Indtægter      
  Sponsorbetalinger    450.000
  Donationer: Kulturstyrelsen 55.000
    Skolekontoen 40.000
    Skills kontoen 20.000
    Projektk. 1.000
    Uddannelsekontoen 40.000
  Støtteaktier   0
  Salg/foredrag m.m.   20.000
  I alt   626.000
Udgifter      
Fælles omkostninger      
  Kontorartikler   10.000
  Porto og gebyrer   10.000
  Kontingenter m.v.   1200
  Rejseudgifter   10.000
  Diverse, repræsentation   1.000
  Revisor   5.000
  I alt   37.200
       
Uddelinger      
  Skolepenge   450.000
  Donationer til Gambia   30.000
  Forålsbestemt Skills   50.000
  Formålsbestemt Projekt   6.000
  Formålsbestemt Uddannelsesprojekt   50.000
  I alt   586.000
Status      
  Indtægter   626.000
  Udgifter   623.200
  Resultat   2.800

 

 

Regnskab 2021

 

Resultatopgørelse for 2021          
                 
            2021   2020
Indtægter / indsamlede midler          
Sponsorbetaling, alm. skole       437.619   449.819
Udlodning, Kulturstyrelsen pulje til almnyt.org. 116.939   0
Donationer, Skole       66.094   61.503
Donationer, Skills Center       38.823   34.260
Donationer, Projekt       11.939   1.548
Gambia-arrangementer       28.457   31.034
Donationer, Uddannelsesprojekt     40.000   40.000
                 
Indtægter i alt         739.870   618.164
                 
                 
Fælles omkostninger            
Revisor         -5.000   0
Kontorartikler         -4.065   -6.199
Porto og gebyrer       -9.466   -6.850
Kontingenter m.v. CISU       -1.200   -1.200
Kørsel         0   0
Rejseudgifter         -5.000   -4.637
Div. repræsentation       0   -1.289
                 
Fælles omkostninger i alt       -24.731   -20.175
                 
                 
Resultat før uddelinger       715.139   597.989
                 
Uddelinger              
Skolepenge         -444.854   -435.823
Donationer til Gambia       -32.423   -6.646
Formålsbestemt Skills Center     -130.100   -41.000
Formålsbestemt projekt       -12.073   -6.717
Formålsbestemt Uddannelsesprojekt     -41.152   -84.631
                 
Samlede uddelinger       -660.602   -574.817
                 
                 
Resultat efter uddelinger       54.538   23.172
                 
                 
Renter              
Renter, bank         -1.612   877
                 
Renter i alt         -1.612   877
                 
                 
Årets resultat         52.926   24.049
                 
Balance 31. december 2021          
                 
Aktiver              
                 
            2021   2020
                 
Anlægsaktiver              
Bygninger i Gambia       759.400   759.400
Grund i Gambia         170.000   170.000
                 
Anlægsaktiver i alt       929.400   929.400
                 
Omsætningsaktiver            
Skolekonto         262.294   260.341
Projektkonto         67.552   88.185
Skills Center konto       74.199   330
Uddannelseskontoen       212.414   214.677
Likvide beholdinger       910   910
                 
Omsætningsaktiver i alt       617.369   564.443
                 
Aktiver i alt         1.546.769   1.493.843
                 
                 
                 
Balance 31. december 2021          
                 
Passiver              
                 
            2021   2020
                 
Egenkapital primo       1.493.843   1.469.794
Årets resultat         52.926   24.049
                 
Egenkapital         1.546.769   1.493.843
                 
Gæld i alt         0   0
                 
Passiver i alt         1.546.769   1.493.843