Kembujeh School Friends


Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Tidspunkt: lørdag den 4. marts kl. 14:00 – til ca. 17:00

Sted: Lunde, Vestergade 74, Silkeborg

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Beretning fra projektgrupper
 4. Godkendelse af årsregnskab
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent
 7. 0 til 12 klasse
 8. J. Kastrup Skills Center
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af formand (i lige år)
 11. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter
 • På valg til bestyrelsen er:
 • Jørgen Rex – modtager genvalg
 • Ingrid Brammer – modtager genvalg

På valg som suppleanter er:

 • Hans Britorn – modtager genvalg
 • Kirsten Hegelund – modtager genvalg
 1. Valg af revisorer samt suppleant
 • På valg som revisor er Jensa Øregaard og Inge Støyer
 • På valg som revisorsuppleant er Jan Højgaard  
 1. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.

Forslag til generalforsamlingen 2023

 1. Nedsættelse af 2 arbejdsgrupper.

Formål med grupperne skal være:

 1. Fremkomme med ideer til hvordan KSF kan skaffe flere sponsorer til eleverne på J. Kastrup Skills center.

Efter aftale med bestyrelsen arbejde med at effektuere gruppens forslag.

 1. Fremkomme med ideer til hvordan vi gør foreningen mere synlig.
  1. Evt. medvirke til at gøre KSF mere synlig
  2. F.eks. via foredrag, medier med mere

 

Forslaget er stillet af Bestyrelsen KSF

Resultatopgørelse for 2022                                         2022                         2021

Indtægter / indsamlede midler

Sponsorbetaling, alm. skole                                     420.562                      437.619

Udlodning, Kulturstyrelsen pulje til almnyt.org.      58.025                       116.939

Donationer, Skole                                                        87.830                        66.094

Donationer, Skills Center                                              1.250                        38.823

Donationer, Projekt                                                      16.380                        11.939

Gambia-arrangementer                                               26.639                        28.456

Donationer, Uddannelsesprojekt                               40.000                        40.000

Indtægter i alt                                                             650.686                      739.870

Fælles omkostninger

Revisor                                                                           -5.000                        -5.000

Kontorartikler                                                                -3.539                        -4.065

Porto og gebyrer                                                           -8.815                        -9.466

Kontingenter m.v. CISU                                                   -600                        -1.200

Rejseudgifter                                                               -10.000                        -5.000

Div. repræsentation                                                       -1.574                          0

Fælles omkostninger i alt                                           -29.528                      -24.731

 

 

Resultat før uddelinger                                                621.158                  715.139

Uddelinger

Skolepenge                                                                  -507.102                 -444.854

Donationer til Gambia                                                   -38.490                   -32.423

Formålsbestemt Skills Center                                    -171.500                 -130.100

Formålsbestemt projekt                                                -16.307                   -12.073

Formålsbestemt Uddannelsesprojekt                          -56.091                   -41.152

Samlede uddelinger                                                     -789.490                 -660.602

 

 

Resultat efter uddelinger                                            -168.332                     54.537

Renter

Renter, bank                                                                   -1.327                        -1.611

 

 

Renter i alt                                                                      -1.327                        -1.611

 

 

Årets resultat                                                               -169.659                     52.926

Balance 31. december 2022

Aktiver                                                                             2022                      2021

Anlægsaktiver

Bygninger i Gambia                                                   869.400                     759.400

Grund i Gambia                                                          170.000                     170.000

Anlægsaktiver i alt                                                  1.039.400                     929.400

Omsætningsaktiver

Skolekonto                                                                 180.689                      262.294

Projektkonto                                                                66.273                        67.552

Skills Center konto                                                          725                         74.199

Uddannelseskontoen                                               195.770                       212.414

Likvide beholdinger                                                        910                              910

Omsætningsaktiver i alt                                           444.367                      617.369

 

 

Aktiver i alt                                                               1.483.767                 1.546.769

Balance 31. december 2022

Passiver                                                                            2022                      2021

Egenkapital primo                                                    1.546.769                 1.493.843

Opskrivning, ejendom                                                 110.000                          0

Årets resultat                                                              -169.659                      52.926

Egenkapital                                                               1.487.110                  1.546.769

Anden gæld

Skyldige omkostninger                                                  3.343                          0

Gæld i alt                                                                         3.343                          0

 

 

Passiver i alt                                                            1.483.767                  1.546.769

 

 

Regnskab 2021