2018

Referat fra generalforsamling 3. marts 2018

Referat fra generalforsamling den 3. marts 2018.03.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent Jørgen Rex

Referent Karen Rex

Stemmetællere Søren Rex og Villy Irmschler

 1. Beretning fra bestyrelsen.

Anne Marie Hegelund fremlagde og fik godkendt beretningen

 

 1. Beretning fra projektgrupper.

Jørgen Rex gav en opdatering af byggeri og drift af skills center.

Se opdatering på hjemmeside.

 

 1. Godkendelse af årsregnskab

  Kirsten Plougmann fremlagde og fik godkendt regnskab

 2. Godkendelse af budget.

  Karen Rex fremlagde og fik godkendt budget

 3. Fastlæggelse af sponsorbidrag inkl. Administrationsbidrag/kontingent

  Uændret kr. 550,00 for 0-12. klasse

  Uændret kr. 1100,00 for nye skills elever

 4. Indkomne forslag

  Ingen

 5. Valg af formand

  Anne Marie Hegelund blev genvalgt

 6. Valg til bestyrelsen er: Karen Rex, Jytte Ramsdal

  Genvalg til begge

  Valg som suppleanter Marrit Laursen og Hans Britorn

  Marrit genvalgt og Hans nyvalgt

 7. Valg af revisorer og suppleant

  Revisorer Leif Østergaard og Jensa Øregaard og revisorsuppleant Inge Støyer .

  Genvalg til alle.

 8. Eventuelt

  Intet

  Beretning, budget og regnskab er at finde under referat 

Dirigent Jørgen Rex

Resultatopgørelse 2018

Resultatopgørelse for 2018

     
             
       

2018

 

2017

Indtægter / indsamlede midler

     

Sponsorbetaling, alm. skole

430.296

 

431.245

Kulturstyrelsen pulje til almnyt.org.

58.402

 

58.423

Donationer, Skole

 

33.946

 

22.071

Donationer, Skills Center

 

32.500

 

161.777

Donationer, Projekt

 

17.627

 

29.542

Gambia-arrangementer

 

44.258

 

30.196

Donation fra bagagerumssalg/lopper

7.723

 

12.880

Støtte aktier

   

550

 

1.725

Donationer, Uddannelsesprojekt

51.600

 

68.200

             

Indtægter i alt

   

676.902

 

816.058

             
             

Fælles omkostninger

       

Revisor

   

-4.000

 

-4.500

Kontorartikler

   

-7.802

 

-10.326

Porto og gebyrer

 

-2.780

 

-12.290

Kontingenter m.v. CISU

 

-1.200

 

-1.200

kørsel

   

-1.896

 

-2.192

rejseudgifter

   

-5.000

 

-6.000

lagerleje

   

-6.800

 

-6.800

             

Fælles omkostninger i alt

 

-29.478

 

-43.307

             
             

Resultat før uddelinger

 

647.424

 

772.751

             

Uddelinger

         

Skolepenge

   

-513.241

 

-430.215

Donationer til Gambia

 

-11.739

 

-38.828

Formålsbestemt Skills Center

-107.100

 

-80.000

Formålsbestemt projekt

 

-24.787

 

-40.801

Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

-48.886

 

-68.282

             

Samlede uddelinger

 

-705.753

 

-658.126

             
       

 

 

 

Resultat efter uddelinger

 

-58.329

 

114.625

             

Renter

         

Renteindtægter, bank

 

0

 

212

       

 

 

 

Renter i alt

   

0

 

212

             
             

Årets resultat

   

-58.329

 

114.837

             
             
             
             

Balance 31. december 2018

     
             

Aktiver

         
             
       

2018

 

2017

             

Anlægsaktiver

         

Bygninger i Gambia

 

531.400

 

462.500

Grund i Gambia

 

170.000

 

170.000

Containere

   

0

 

5.000

Projektor

   

0

 

1.000

             

Anlægsaktiver i alt

 

701.400

 

638.500

             

Omsætningsaktiver

       

Skolekonto

   

201.422

 

289.204

Projektkonto

   

95.993

 

96.322

Skills Center konto

 

45.559

 

81.389

Uddannelseskontoen

 

227.584

 

224.871

Likvide beholdinger

 

910

 

910

             

Omsætningsaktiver i alt

 

571.467

 

692.696

             

Aktiver i alt

   

1.272.867

 

1.331.196

             
             
             

Balance 31. december 2018

     
             

Passiver

         
             
       

2018

 

2017

             

Egenkapital primo

 

1.331.196

 

1.216.359

Arets resultat

   

-58.329

 

114.837

             

Egenkapital

   

1.272.867

 

1.331.196

             

Gæld i alt

   

0

 

0

             

Passiver i alt

   

1.272.867

 

1.331.196

 

Beretning 2017 Kembujeh Scholl Friends

Stor tak til alle jer, der har bidraget til, at vi igen kan se tilbage på et godt år for KSF. Et år hvor vi har kunnet fortsætte og udbygge vores arbejde i Gambia. Især ses dette arbejde tydeligt på J. Kastrup Skills Center, hvor vi nu har 2 årgange. Og hvor eleverne nu er i gang med at bygge et kontorhus til skolen.

Sponsor børn

Der har i 2017 været et fald i antal af sponserede børn, hvilket primært skyldes:

 1. at de unge ikke møder op til det årlige tjek på trods af mange opfordringer hertil. Når børnene/de unge er indkaldt x 3 og fortsat ikke mødt op udgår de af vores projekt.

 2. flere unge har valgt andre skoler fra og med 7 og 10 klasser. Det vender jeg tilbage til.

 3. at mange af de første børn nu er blevet så gamle, at der årligt er mange der udgår af 12 klasse / eller et skills center

Der er i 2017 tegnet ca. 70 nye sponsoraftaler og vi har nu ca. 720 sponsoraftaler.

Stor tak til de sponsorer, der vælger at støtte deres unge efter 12 klasse.  Uden denne hjælp vil de fleste af ”vore” unge ikke få en uddannelse. Mange af de unge, der får denne mulighed er virkelig hårdtarbejdende unge og er god til at holde sponsor/KSF orienteret. Der er det svære også nogle få unge det er vanskeligere at fastholde

Bestyrelsen vil meget gerne have nye sponsorer til de helt små børn samt til Kastrup Skills eleverne. Så herfra skal der lyde en stor opfordring til alle sponsorer om at forsøge at motivere familiemedlemmer, venner og bekendte til at blive sponsor i KSF.

Prisen for en ung på Skills Centeret er kun 92 kr./mdr. i 3 år. Det er det samme som, hvad f.eks. en biografbillet koster i Danmark. Det kan vi alle få råd til.

Bestyrelsens beslutning om at ændre 7-12 klasser

Der har gennem et par år har været en stigende utilfredshed med Bottrup skolen. De unge og forældrene begrunder utilfredsheden med bl.a. en ny ungdomskultur med mange fester, dårlig undervisning og store klasser.

Efter mange snakke også med vores samarbejdspartnere i Gambia har vi derfor i bestyrelsen besluttet, at fra og med det kommende skoleår kan alle vore unge frit vælge hvilken skole de vil gå på fra og med 7 klasse.

Foreningen udbetaler så det beløb, vi også nu arbejder med pr. klassetrin til forældrene, når de møder frem sammen med den unge og den unge afleverer et brev til sponsor samt sidste års skoleresultat.

Beløbet er ikke det samme pr. år idet udgiften afhænger af mængden af nye bøger og om der er international eksamen ved året afslutning.

Møder den unge og forældrene ikke op til det årlige tjek i oktober, og afleverer de ikke det de skal, udgår den unge af sponsorratet.

Alle børn/unge fra og med 6. klasse vil blive orienteret om den nye ordning her i marts/april måned. Fremover vil der når barnet starter i 6. klasse blive udleveret information om ordningen.

J. Kastrup Skills

Det er stor glæde at komme på Skills Centeret, her fungerer tingene godt og de unge trives på skolen, hvilet bl.a. kan ses ved at også på skolefridage er der elever på skolen.

Jeg opholdt mig næsten dagligt på skolen i ca. 5 uger i efteråret.

Tak til Flemming for træfældning.

Jørgen vil senere fortælle nyt fra Kastrup Skills.

Tandprojekt

Vi har i 2017 fortsat arbejdet med at forbedre børnene og de unges tandsundhed. I marts måned var Jensa, Hansa og Heidi i Gambia, hvor de tjekkede tænder hos børnene i alle 5 klasser samt på Skills Centeret.

I december var der 4 unge fra Tandlægehøjskolen i Gambia. Disse unge studerende besøgte også Kembujeh skolen i 4 dage samt J. Kastrup Skills 1 dag for at lave tandtjek samt fjernelse af tandsten og henvisning til tandlæge ved stort/akut behov.

Stor tak til alle jer, der har bidraget til en forbedret tandsundhed. Jeg håber meget, at dette arbejde kan fortsætte, idet der er et kolossalt stort behov herfor.

Også i 2017 har vi forsøgt at tjene penge til tandprojektet via loppesalg. Vi må dog konstatere at dette arbejde ikke længere giver et særligt stort afkast. Vi forsøger derfor at skaffe midler til opførelse af en tandklinik via fonde og private sponsorater. Det er dog fortsat ikke lykkedes os at finde de sidste penge hertil. Lige nu har vi knap 97.000 kr. stående på tandkontoen.

Nogle af pengene vil også blive brugt til tandbehandling og indkøb af tandpasta. Sort tak til Tandex der har sponseret rigtig mange tandbørster til os.

Gambiadag

I 2017 kunne vi ikke afholde Gambiadage i Hald, da forsamlingshuset nu er revet ned. Herfor blev der afholdt en aktivitetsdag i Svanninge Bakker. Ideen var at sponsorer kunne mødes, nyde den flotte natur og få motion. Men selvsagt også at KSF kunne tjene lidt til projektet. Ideen var udover det førnævnte derfor, at alle der deltog i motionsturen forud for dagen skulle forsøge at finde sponsorer, som ville give et beløb pr. løbet/gået km. 

Der deltog ca. 35 personer i dagen, og dagen gav et flot resultat ca. 25.000 kr.

Bankospil i november

Ingrid Brammer har igen afholdt bankospil og doneret pengene til byggekontoen. Tak til Ingrid og hjælperne.

Sponsorer i Gambia i 2017

Vanen tro har der også i 2017 været mange sponsorer i Gambia. I alt ca. 80 medlemmer af KSF. Hvilket betyder af rigtig mange sponsorfamilier har haft besøg fra Danmark.

Mange sponsorer har udover familiebesøgene valgt at tilbringe en dag på stranden sammen med deres sponsorbar/børn. En dag som børnene sætter meget stor pris på og som alle sponsorer også nyder meget.

Bestyrelsesmøder

I september valgte Ivan at udtræde af bestyrelsen af personlige årsager. Jørgen indgik herefter i bestyrelsen og overtog også posten som næstformand.

En stor tak til Ivan for mange års aktiv indsats i foreningen. Og tak fordi de fortsat gerne vil gøre en indsats for KSF.

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder – referaterne kan ses på hjemmesiden.

Bestyrelsens største opgave i 2017 har været opfølgning på sponsorater og sponsorbørn samt udbygningen af J. Kastrup Skills Center.

Der har været en del ekstra opgaver omkring betalingerne i 2017, hvilket nok især skyldes at det var det første år, hvor vi ikke udsendte girokort. Fra bestyrelsen vil vi fortsat gerne opfordre alle til at sætte betalingen op til automatisk betaling pr. den 1.7. hver år.

Containerforsendelser

Der er i 2017 sendt 2 40-fods containere til Gambia. Indholdet har som altid været skole- og hospitalsting samt cykler, sportsudstyr, håndklæder med mere. Desuden var der i den KSF har betalt forsendelsen af også tøj.

En stor tak til alle vore medlemmer og donorer for donationer - store som små og al anden støtte. Al hjælp gør en forskel – sammen kan vi gøre en stor forskel.

Regnskab 2017

Regnskab 2017

KSF

 
     

Indtægter/indsamlede midler

2017

2016

Sponsorbetaling, alm. skole

431.245

432.903

Udlodning, Kultyrstyrelsen pulje til almnyt.org.

58.423

0

Donationer, skole

22.071

23.370

Donationer Skills Center

161.777

105.400

Donationer, Projekt

29.542

90.583

Gambia arrangementer

30.196

32.729

Donation fra bagagerumssalg/lopper

12.880

31.521

Støtte aktier

1.725

1.200

Donationer, Uddannelsesprojekt

68.200

62.267

Indtægter i alt

816.059

779.973

     

Fælles omkostninger

   

Revisor

-4.500

0,00

Kontorartikler

-10.326

-10.287,00

Porto og gebyrer

-12.290

-11.815,00

Kontingenter m.v. CISU

-1.200

-1.200,00

Kørsel

-2.192

-2.608,00

Rejseudgifter

-6.000

-15.650,00

Lagerleje

-6.800

-6.800,00

Diverse, repræsentation

 

-510,00

 

-43.308

-48.870,00

     

Resultat før uddeling

772.751

731.103

     

Uddelinger

   

Skolepenge

-430.215

-350.940

Donationer til Gambia

-38.828

-8.778

Formålsbestemt Skills Center

-80.000

-75.000

Formålsbestemt projekt

-40.801

-48.890

Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

-68.282

-26.363

Samlede uddelinger

-658.126

-509.971

     

Resultat efter uddelinger

114.625

221.132

     

Renter

   

Renteindtægter, bank

212

277

Renter i alt

212

277

     

Åreets resultat

114.837

221.409

     

Balance 31. december 2017

   
     

Aktiver

   

Anlægsaktiver

   

Bygninger i gambia

462.500

262.500

Grund i Gambia

170.000

170.000

Container

5.000

5.000

Projektor

1.000

1.000

Anlægsaktiver i alt

638.500

438.500

     

Omsætningsaktiver

   

Skolekonto

289.204

339.727

Projektkonto

96.322

104.414

Skills Center konto

81.389

104.068

Uddannelseskonto

224.871

228.741

Likvid beholdning

910

910

Omsætningsaktiver i alt

692.696

777.860

     

Aktiver i alt

1.331.196

1.216.359

     

Balance 31. december 2017

   
     

Passiver

   
     

Egenkapital primo

1.216.359

994.950

Årets resultat

114.837

221.409

Egenkapital

1.331.196

1.216.359

     

Gæld i alt

0

0

     

Passiver i alt

1.331.196

1.216.359

 

Forslag til budget 2018

Forslag til budget 2018

Indtægter

 

 

 

Sponsorbetalinger

 

460.000

 

Donationer:

 

 

 

 

Skolekontoen

15.000

 

 

Skills kontoen

125.000

 

 

Projektk.

20.000

 

 

Uddannelsekontoen

0

 

Støtteaktier

 

1.000

 

Tilskud fra DMRU

 

15.000

 

Salg/foredrag

 

2.000

 

I alt

 

638.000

Udgifter

 

 

 

Fælles omkostninger

 

 

 

Kontorartikler

 

11.000

 

Porto og gebyrer

 

12.000

 

Kontingenter m.v.

 

1200

 

Rejseudgifter

 

15.000

 

Lagerleje

 

6.800

 

Diverse, repræsentation

 

1.000

 

Revisor

 

4.500

 

I alt

 

51.500

Uddelinger

 

 

 

Skolepenge

 

435.000

 

Donationer til Gambia

 

15.000

 

Forålsbestemt Skills

 

125.000

 

Formålsbestemt Projekt

 

10.000

 

Formålsbestemt Uddannelsesprojekt

 

70.000

 

I alt

 

706.500

Status

 

 

 

 

Indtægter

 

638.000

 

Udgifter

 

706.500

 

Resultat

 

-68.500

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Tidspunkt: lørdag den 3. marts kl. 14:00 – til ca. 17:00

Sted: Ny Kærsgaard, Plantagevej 11, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                      A. 0 til 12 klasse

                      B. J. Kastrup Skills Center

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

 • På valg til bestyrelsen er:
 • Karen Rex
 • Jytte Ramsdal
 • På valg som suppleanter er Marrit Laursen og ?

10. Valg af revisorer samt suppleant

 • På valg som revisor er Leif Østergaard og Jensa Øregaard
 • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage og vand.