Generalforsamling

Referat fra generalforsamling 19. juni 2021

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

     Jørgen Rex blev valgt til dirigent, Karen Rex til referent og Lars Bramsgård og Søren Rex til

     Stemmetællere

     Jørgen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet

2. Beretning fra bestyrelsen

     Anne Marie bød velkommen og fremlagde bestyrelsens beretning for 2020. Beretningen er 

     Vedlagt referatet. Beretning taget til efterretning.

3. Beretning fra projektgrupper

    Jørgen fremlagde beretning for Skills centeret.

    Beretning taget til efterretning.

4. Godkendelse af årsregnskab

    Jytte fremlagde regnskab med forklaring til diverse poster. Regnskabet blev godkendt og

    kan ses på hjemmesiden.

5. Godkendelse af budget.

    Jytte fremlagde budget, der blev godkendt. Kan ses på hjemmesiden.

6. Fastlæggelse af sponsorbidrag inkl. Administrationsbidrag/kontingent.

    A. 0-12 klasse – uforandret 600,- pr. år.

    B. J. Kastrup Skills Center – uforandret 1100,- pr. år.

    Støttemedlemmer – 300,-/år for par og firmaer

                                          200,- for enlige

7. Indkomne forslag.

    Ingen.

8. Valg af formand – lige år.

9. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.

    På valg Jørgen Rex – genvalgt

    På valg Ingrid Brammer – genvalgt

    Marrit Laursen og Hans Britorn – genvalgt som suppleanter.

10. Valg af revisorer samt suppleant.

    Jensa Øregaard – genvalgt

    Søren Rex – valgt

    Inge Støyer – genvalgt som suppleant.

11. Eventuelt.

       Gunnar Grangaard fra Lions i Viborg fortalte, at de har samlet ind til Skills Center –

       Et beløb mellem 20.000,- og 45.000,- . Indsamlingen er ikke færdig endnu.

       Jytte opfordrede til deltagelse i Gambiadag på Kongenshus Hede den 21. august.

Beretning 2020

Stor tak til alle jer, der har bidraget til, at 2020 på trods af COVID 19 og de dermed afledte problemer trods alt blev et rimeligt godt år for vores forening.

COVID 19

Pandemien har betydet, at der så godt som ingen sponsorer har været i Gambia siden starten af marts 2020. Jørgen Rex og jeg var dernede i efteråret 2020 for at klare de sædvanlige opgaver. Karen, Jørgen og jeg har også været i Gambia i indeværende år. Så vidt jeg kan vurdere er Gambia sluppet forholdsvis skånsomt i forhold til sygdommen, men rigtig mange gambianer er hårdt ramt på grund af mangel på arbejde og stigende priser på madvarer m.m.

Skolerne i Gambia var lukkede fra sidst i marts til sidst i oktober 2020. Herefter startede de op med restriktioner der bl.a. indebar at eleverne ikke blev undervist i det normale ugentlige timetal. Det betyder, at flere af vore elever går et skoleår om, og vi må betale for et ekstra år, andre er blevet forsinkede i afslutningen af deres uddannelser f.eks. afsluttede eleverne på skills først her i marts, hvor de skulle have været færdige sidste sommer.

Sponsor børn

Jeg tjekkede som vanligt vore børn og unge i oktober og november. Det var en langsommelig proces denne gang, da mange af dem endnu ikke havde fundet ud af at skolerne og uddannelsesinstitutionerne igen var åbne. Men sidst i november var det dog lykkedes at se dem næste alle.

Der er i 2020 lavet ca. 70 nye sponsoraftaler i 2020.

Ved udgangen af 2020 har vi i alt 42 særaftaler inklusiv de unge, der betales via den særlige Fond.

 

J. Kastrup Skills

Skills centeret har som alle øvrige skoler i Gambia været lukket i godt 7 mdr. Men selvom skolen har været officielt lukket har der været en vis aktivitet på udearealerne.

Eleverne har i hele perioden været velkomne på skolen selvom der ingen undervisning foregik. Bojang (lederen) har stort set været på skolen på alle hverdage i hele perioden.

Der er nu mur rundt om hele skolen, og der er sat port og dør i så skolens område nu er lukket af for uvedkommende børn, dyr og færdsel på tværs af arealerne.

Dagvagten har til opgave at passe gaten. Dette betyder, at der nu er mere ro på skolen.

OPTAG 2020

Optaget af nye elever i efteråret var præget af at de unge ikke havde været normalt i skole i en længere periode. Hvilket betyder at det er et lidt mindre hold end normalt.

Der arbejdes nu fra skolens side med mere PR for at forsøge at tiltrække flere elever. Dette er ekstra påkrævet, da 10 – 12 klasses skolerne i Gambia har fået et taxameter system, der gør at de optager næsten alle der søger.

Køkkenhave

I efteråret fik vi startet en lille køkkenhave op på Skills centeret. Haven passes af de unge som en modydelse for en gratis uddannelse. Håbet er, at haven kan give en lille indtægt til Skills centeret, men også at den kan være med til at lære de unge, at de selv skal yde en indsats for at få en uddannelse. Man har på Facebook kunnet se afgrøderne fra første såning.

Tandprojekt

Tandprojektet har lige i dvale i 2020. Dels har skolen som tidligere nævnt været lukket ned i mange måneder og dels har det på grund af COVID 19 ikke været muligt at få studerende til Gambia i 2020.

Børnene i Nursery børster fortsat tænder som aftalt.

 

Gambiadag

I 2020 blev der holdt Gambiadag i Viborg.

Dagen blev afviklet med tur rundt om Sødersø efterfulgt af frokost, hvorefter der var tilbud om en guidede bytur. Hvor Grethe Grangaard delte ud af sit store lokalkendskab til Viborg bys historie.  Tak til Gunnar og Grethe Grangaard samt Karen og Jørgen Rex for et spændende og veltilrettelagt arrangement.

En rigtig hyggelig dag – som takket være vores meget aktive sponsorer gav en indtægt på ca. ??.000 kr. som går til hjælp til færdiggørelsen af muren rund om skills centeret.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at deltage i Gambiadagen her i 2021 – afholde på Kongens Hus hede den 21. august. Jytte kan fortælle mere om dagen.

 

Manglende indtægter i 2020

På grund af pandemien har der ikke kunnet afholdes bankospil og ej heller sælges de sædvanlige lodder for diabetesforeningen, hvilket betyder at vi mangler en væsentlig indtægt et i forhold til tidligere år.

Frivillige håndværkere (en gentagelse fra sidste år)

KSF/J. Kastrup Skills Center mangler nogle frivillige (selvbetalende) håndværkere og/eller fingersnilde mænd/kvinder, der har lyst til at rejse til Gambia og give en hånd med i vedligehold på skolen og evt. i forbindelse med kommende nybyggeri.

Hvis dette har din interesse, må du meget gerne kontakte enten Jørgen Rex eller Anne Marie Hegelund.

Unge volontører

Der har i 2020 været 1 ung volontører i Gambia. Pigen var dernede da pandemien brød løs. Den unge pige valgte at blive i Gambia, da vi andre blev evakuerede. Hun rejste hjem i maj måned – og blev ikke syg under opholdet dernede. (hun er i øvrigt tilbage på besøg i disse dage)

Pigens ophold blev helt anderledes end forventet, da skolerne lukkede kort efter hun var ankommet til Gambia. Men hun oplyser, at det var en megagod oplevelse at være i Gambia.

 

Bestyrelsesmøder

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelsesmøder – referaterne kan ses på hjemmesiden.

Containerforsendelser

Der er i 2020 sendt 1 40-fods containere til Gambia. Den absolut sidste container, der sendes fra Tømmerby. Lageret er nu tømt, rengjort og afleveret retur til udlejeren med stor tak for al deres hjælp til KSF gennem de mange år KSF har sendt containere.

Indholdet har som altid været skole- og hospitalsting samt cykler, sportsudstyr, håndklæder med mere. Desværre viste det sig, da vi skulle have containeren frigivet i Gambia, at regeringen dernede uden varsel havde indført nye regler for humanitære containeres indførsel i landet. Hvilket betød at vi skulle deponere godt 100.000 D. Penge vi ville få retur, når finansministeriet havde underskrevet et dokument, på at vi måtte få tingene toldfri ind i landet. Det tog kun godt et ½ år samt 8 besøg i ministeriet at få dette dokument, og vi venter fortsat på at få vore penge retur.

Hvis der er sponsorer, der ønsker at sende effekter til Gambia, kan vi i bestyrelsen oplyse om telefonnumre til relevante personer, der kan være behjælpelige med evt. forsendelser.

En stor tak til alle vore medlemmer og donorer for donationer - store som små og al anden støtte. Al hjælp gør en forskel – sammen kan vi gøre en stor forskel.

 

Generalforsamlingen bliver afholdt den 19. juni, hvis forsamlingsforbuddet muliggør det.

Indkaldelse til generalforsamling 2021 - foreløbig dagsorden

Tilmelding påkrævet på grund af COVID 19 restriktioner.

Tidspunkt: lørdag den 19. juni kl. 13:00 – til ca. 15:00

Sted: Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Beretning fra projektgrupper

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Godkendelse af budget

6. Fastlæggelse af sponsor bidrag inkl. administrationsbidrag/ kontingent

                          A. 0 til 12 klasse

                          B. J. Kastrup Skills Center

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter

  • På valg til bestyrelsen er:
  • Jørgen Rex – modtager genvalg
  • Ingrid – modtager genvalg
  • På valg som suppleanter er Marrit Laursen og Hans Britorn – modtager genvalg

10. Valg af revisorer samt suppleant

  • På valg som revisor er Leif Østergaard og Jensa Øregaard
  • På valg som revisorsuppleant er Inge Støyer  

11. Eventuelt

Resultatopgørelse for 2020      
             
        2020   2019
Indtægter / indsamlede midler      
Sponsorbetaling, alm. skole   449.819   495.491
Kulturstyrelsen pulje til almnyt.org. 0   55.281
Donationer, Skole   61.503   47.125
Donationer, Skills Center   34.260   65.726
Donationer, Projekt   1.548   12.546
Salg familiekasser   0   22.060
Gambia-arrangementer   31.034   32.450
Donation fra bagagerumssalg/lopper 0   7.610
Støtte aktier     0   400
Donationer, Uddannelsesprojekt 40.000   108.715
             
Indtægter i alt     618.164   847.404
             
Fælles omkostninger        
Revisor     0   -5.000
Kontorartikler     -6.199   -5.842
Porto og gebyrer   -6.850   -12.582
Kontingenter m.v. CISU   -1.200   -1.200
Kørsel     0   -701
Rejseudgifter     -4.637   -5.000
Lagerleje     0   -6.800
Div. repræsentation   -1.289    
             
Fælles omkostninger i alt   -20.175   -37.125
             
Resultat før uddelinger   597.989   810.279
             
Uddelinger          
Skolepenge     -435.823   -470.226
Donationer til Gambia   -6.646   -15.411
Formålsbestemt Skills Center -41.000   -7.000
Formålsbestemt projekt   -6.717   -40.446
Formålsbestemt Uddannelsesprojekt -84.631   -79.392
             
Samlede uddelinger   -574.817   -612.475
             
             
Resultat efter uddelinger   23.172   197.804
             
Renter          
Renter, bank     877   -877
             
Renter i alt     877   -877
             
             
Årets resultat     24.049   196.927
             
             
Balance 31. december 2020      
Aktiver          
        2020   2019
Anlægsaktiver          
Bygninger i Gambia   759.400   639.400
Grund i Gambia     170.000   170.000
Containere     0   0
Projektor     0   0
             
Anlægsaktiver i alt   929.400   809.400
             
Omsætningsaktiver        
Skolekonto     260.341   216.682
Projektkonto     88.185   103.411
Skills Center konto   330   82.848
Uddannelseskontoen   214.677   256.543
Likvide beholdinger   910   910
             
Omsætningsaktiver i alt   564.443   660.394
             
Aktiver i alt     1.493.843   1.469.794
             
             
Passiver          
        2020   2019
Egenkapital primo   1.469.794   1.272.867
Arets resultat     24.049   196.927
             
Egenkapital     1.493.843   1.469.794
             
Gæld i alt     0   0
             
Passiver i alt     1.493.843   1.469.794